WEDSTRIJDREGLEMENT: Discover Asia – Ontdek Bangkok

ARTIKEL 1

Brussels Airport Company (BAC), met maatschappelijke zetel in 1030 Brussel, Diamant Building A, Reyerslaan 80, 1030 Brussels, België organiseert in samenwerking met THAI International, met maatschappelijke zetel in Avenue de la toison dor 21, 1050 Brussel, een wedstrijd zonder aankoopverplichting die loopt van 17/01/2019 t.e.m. 17/02/2019, 23u59.

ARTIKEL 2

De deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedere persoon vanaf 18 jaar oud, die woonachtig is in België, Nederland en Frankrijk met uitzondering van de personeelsleden van BAC, van zijn partners, van zijn reclameagentschappen en van elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van huidige wedstrijd.
Zijn eveneens uitgesloten van het recht tot deelname aan deze wedstrijd: de familieleden in de eerste graad, van de personen dewelke in de voorgaande alinea vermeld worden, evenals de personen die onder hetzelfde dak wonen als deze laatste.

ARTIKEL 3

Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd moet men naar https://discoverasia.brusselsairport.be surfen. Op deze pagina moet de deelnemer zoveel mogelijk Thaise woorden koppelen aan de juiste foto. Er zijn 5 vragen. Achteraf dient de deelnemer zijn of haar gegevens in te vullen. Op het einde vult hij/zij de schiftingsvraag in en kiest hij of hij op de hoogte gehouden wilt worden van aanbiedingen van Brussels Airport en THAI.

De deelnemer die de meeste woorden koppelt aan de juiste foto’s, wint een ticket voor 2 personen van Thai Airways met bestemming Bangkok. In het geval van een ex-aequo zal de schiftingsvraag het toelaten om een winnaar te kiezen. Elke deelname die onvolledig is, zal als nietig aanzien worden. Elke deelnemer mag maximum één keer meespelen.

ARTIKEL 4

BAC en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap zullen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden indien, in geval van overmacht, bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden gewijzigd worden. Brussels Airport is ook niet aansprakelijk voor andere activiteiten tijdens het verblijf dan de activiteiten in de prijzensamenstelling. Indien je opt-in hebt aangegeven voor Brussels Airport Company, schrijf je je in voor de Brussels Airport online newsletter en geef je toestemming om jouw e-mailadres te gebruiken voor het versturen van de newsletters en andere informatie van Brussels Airport, zoals speciale aanbiedingen en enquêtes. Je kan je hier op elk moment terug voor uitschrijven via de link die onderaan elke nieuwsbrief is weergegeven.

Indien je opt-in hebt aangegeven voor THAI, schrijf je je in voor de THAI online newsletter en geef je toestemming om jouw e-mailadres te gebruiken voor het versturen van de newsletters en andere informatie van THAI, zoals speciale aanbiedingen en enquêtes.

ARTIKEL 5

De prijzenpot omvat de volgende prijs:

1 THAI duo-ticket (voor 2 personen) in Economy klasse op een door THAI uitgevoerde vlucht van Brussel naar Bangkok. De tickets gelden voor 2 samenreizende personen. Inclusief luchthaventaksen, bagage en maaltijden. Tickets zijn nominatief en niet overdraagbaar. De reservering dient voor 01/04/2019 gemaakt te zijn voor vertrek voor 31/08/2019 en kan daarna niet meer worden aangepast.

ARTIKEL 6

De winnaar wordt op 19 februari 2019 persoonlijk op de hoogte gebracht per e-mail. De winnaar ontvangt van Thai Airways via mail een voucher waarin alle verder info is opgenomen om het ticket te kunnen boeken.

De prijzen zijn niet omzetbaar in geld, ook niet gedeeltelijk, en zijn niet overdraagbaar aan derden. Indien nodig behoudt de organisator zich echter het recht voor om een prijs te geven waarvan de waarde gelijk is aan de voorziene prijs.

ARTIKEL 7

Uitgezonderd het geval voorzien in artikel 6, zal er omtrent deze wedstrijd geen telefonische of digitale communicatie plaatsvinden, noch zal er briefwisseling verstuurd worden, noch tijdens de wedstrijd, noch na afsluiting ervan.

ARTIKEL 8

Er wordt slechts 1 prijs per adres, per familie, per IP-adres toegekend.

Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Eenieder die aan de wedstrijd deelneemt in georganiseerd verband, zij het in het kader van een juridische of feitelijke vereniging, zij het door op de ene of andere manier samen te werken om zijn kansen om te winnen te verhogen, zal uit de wedstrijd worden uitgesloten. Dezelfde maatregel zal getroffen worden ten aanzien van eenieder die een list of een manoeuvre aanwendt, onder meer het gebruik van een informaticaprogramma, of die op een onwettige of bedrieglijke wijze deelneemt om zijn kansen om te winnen te verhogen.

ARTIKEL 9

BAC kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden georganiseerd door BAC voor een bepaalde periode uitsluiten, in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan een wedstrijd.

ARTIKEL 10

De organisatoren van deze wedstrijd behouden zich het recht voor de actie of zijn verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

ARTIKEL 11

BAC en THAI behouden zich het recht voor om over de winnaars te communiceren, en dit voor promotionele doeleinden.

ARTIKEL 12

Het loutere deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van het huidig reglement in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting zal aanvaard worden betreffende de verwoording van de vragen en betreffende de antwoorden op de vragen.

ARTIKEL 13

Huidige wedstrijd is geplaatst onder toezicht van Meesters Ronnie De Ceuster en Lucas Engels, gerechtsdeurwaarders te Antwerpen, België.

In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal de organisator in overleg met de gerechtsdeurwaarder elke noodzakelijke beslissing nemen om de goede werking van deze wedstrijd te verzekeren. Hun beslissing is soeverein en zonder verhaal.

ARTIKEL 14

De deelnemer verleent uitdrukkelijk de toestemming voor de geautomatiseerde verwerking van zijn persoonsgegevens door Brussels Airport Company (BAC), Luchthaven Brussel Nationaal, 1930 Zaventem en THAI International, met maatschappelijke zetel in Avenue de la toison dor 21, 1050 Brussel. Dit teneinde een vlotte afhandeling van deze wedstrijd te garanderen en om je te informeren met betrekking tot de huidige en toekomstige aanbiedingen van BAC en THAI.

Overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 en 11 december 1998 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens beschikt jouw steeds over de mogelijkheid om de door jouw verstrekte gegevens te raadplegen, verbeteren of te wijzigen. Hiertoe volstaat het een eenvoudige schriftelijke aanvraag te doen naar het voornoemde adres. De betrokken dienst staat eveneens te uwer beschikking ingeval je niet of niet langer wenst dat jouw persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden worden verwerkt.